گواهینامه ها


آزمایشگاه جام جم

پروانه علوم آزمایشگاهی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

پروانه تاسیس آزمایشگاه

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه ارزیابی کیفیت خارجی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه ارزیابی کیفیت خارجی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه ارزیابی کیفیت خارجی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه ارزیابی کیفیت خارجی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد مسئولیت اجتماعی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد محبوبیت برند

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد R&D

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد بهداشت شغلی

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد کیفیت محصولات و خدمات

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد رضایت کارکنان سازمان

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد اقتصاد برند

مشاهده عکس

آزمایشگاه جام جم

گواهینامه توسعه و رشد رضایت مشتری

مشاهده عکس

تماس با ما

اصفهان - خیابان توحید میانی
چهار راه توحید - ساختمان مسیح

info@jaamjamlab.ir

36290974
36290973