تجهیزات

مسئولان آزمایشگاه هرآنچه را جهت تجهيز يك آزمايشگاه با كيفيت بالا و بر اساس آخرين فناوری روز دنیا لازم است تهيه نموده و دائما مورد ارزيابي و كنترل كيفي وكاليبراسيون قرار مي دهند.