خدمات آزمایشگاه

 انواع آزمایش با دستگاه تمام اتوماتیک زیر نظر کارشناسان

مجرب در محل آزمایشگاه انجام می پذیرد.