بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه جام جم با دارا بودن قسمتهای مختلف هماتولوژی ، میکروبیولوژی ، ایمونولوژی ، سرولوژی ،

بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار خدمات زیادی برای مراجعین فراهم نموده است.